Зърносъхранение, сушилни, плоски складове, фуражни заводи

Зърносъхранение, сушилни, плоски складове, фуражни заводи

Зърносъхранение, семеподготовка, сушилни на зърно, фуражни заводи:

– Измерване на влагосъдържание на зърно, ядки в поток, на транспортна лента, бункер, на вход и изход на сушилни за зърно:

– Общо структурно проектиране на обект, съоръжение, оптимизиране на транспортни процеси при ГТЛ (Гумено Транспортни Ленти), икономия на енергия.

Проектирането включва общо логическо изграждане и технологична последователност. Изработване на експлоатационна документация и ръководство на Потребителя, облекчаващ го при експлоатация. Бързо реагиране и откриване източника на евентуално възникнала авария.

– Управление на термичен процес на сушилни, възможност за измерване влагата на материала на входа и изхода, съобразно прибора по-горе, възможност за измерване влагата на транспортна лента, в поток.

– Мобилен контрол на съхранение на зърно в плоски складове.

Мобилността се изразява в това, че при изпразване на склада апаратурата за контрол се премества при желание на друг ползващ се склад. Контрола се извършва чрез потопяеми в зърното термосондисонди. Цифрова визуализация на всяка измервана точка, издаване на аларма.

– Измерване и управление на ниво на насипни материали в бункери и прочие безконтактно и поплавкови нивосигнализатори.

– Рехабилитиране на съществуващи системи за термоконтрол.

Например ROBYDOME electronics и други.

– Структурно окабеляване, изграждане на електрически схеми и ел. табла.

Групирани са по функционален и логически замисъл. Всеки елемент, част от тях е надлежно специфициран и присъства трайно на българския пазар. Цялата КИП и А част е компанована в електрическо табло, което се асемблира и доставя завършено от фирмата.

– В общ план.

Изгражда нискостойностнна КИП и А (Контролно Измервателни Прибори и Автоматизация). Дейността ни е насочена към обслужване на малки и средни предприятия, отделни съоръжения, линии, машини. Рехалибитираме и оптимизираме съществуваща КИП и А част. Изграждането на КИП и А частта е базирано на отделни прибори, които осъществяват алгоритъма на целия производствен процес. Това са терморегулатори, ниворегулатори, честотни регулатори, таймери и т. н. Те са проблемно ориентирани към отделни, дискретни, електронни устройства. Към тях има релейна логика за синхронизация на целия производствен процес, блокировки, пуск, аварийно спиране, аларми и т. н. Чрез настройка, през клавиатурата, на всеки прибор, Потребителят има възможност да променя производствените параметри като времеви интервали, скорости, разходи, влага, нива, температура и прочие. Всички прибори са точно специфицирани и присъстват трайно на българския пазар, така, че Потребителят е облекчен при евентуален ремонт и при желание може да осъществява поддръжката и настройката сам.

– Калейдоскоп от сензори (датчици) при изграждане на КИП. Част от тях: