Контрол и мониторинг при производство на вар

Контрол и мониторинг при производство на вар


Система за контрол и мониторинг на технологичните процеси при варопроизводство
Общият екран на системата е даден на фиг.1.

Системата измерва и архивира постъпилото количество варовик и енергоносител, в случая въглища. Количествата се сумират, както по смени и денонощия, така и по месеци. Архивират се, както бройката отработени скипове, така и спазването на технологичната дисциплина, т.е. редуването на скиповете, спазване на последователността на включване на отделните съоръжения, като шибри, ленти и т.н., което добре се вижда от архивите дадени на Фиг.2.

Освен това, системата следи температурата на пеща, като разбира се има архивиране, издаване на аварийни сигнали при превишаване на зададени граници. В конкретното приложение се контролира температурата в две точки, горе и долу на пеща. Температурата се архивира в табличен и графичен вид. Стъпка на архивиране – задава се от Възложителя или по избрано от него технологично събитие. Възможно е измерване на температурата в още точки, например вертикално по пеща, работа и тяга на вентилатора. Системата е поръчкова и се изработва съобразно изискванията на Възложителя.

Фиг.2

С внедряването на такава Система придобивате:
– занижаване на брака, респк. повишаване на качеството.
– икономия на енергия
– повишаване на технологичната дисциплина поради непрекъснат запис на всички технологични параметри.
– замяна на морално остаряла автоматика и измервателна част.

Общо структурно проектиране на обект, съоръжение.

Проектирането включва общо логическо изграждане и технологична последователност. Изработване на експлоатационна документация и ръководство на Потребителя, облекчаващ го при експлоатация. Бързо реагиране и откриване източника на евентуално възникнала авария.

Изграждане на КИП и А част, ел. табла.

Цялата КИП и А част е компанована в електрическо табло, което се асемблира и доставя завършено от фирмата. Схемите са придружени с топологичното разположение на компонентите вътре в таблото с цел бързото им идентифициране при експлоатация. Компонентите в таблото са групирани по функционален и логически замисъл. Всеки елемент, част от тях е надлежно специфициран и присъства трайно на българския пазар.

Калейдоскоп от сензори, които могат да обхванат изцяло технологичния процес и да бъдат включени в системата.

Безконтактно измерване ниво на насипни материали чрез ултразвукови и други сензори.
Самопочистващи се от прах. Подходящи при получаване на купчини или фунии на насипния материал – при пълнене или всмукване. Диапазон на измерване – от 0,3 до 10 метра.

Безконтактно повърхностно измерване температура на статични или движещи (на транспортна лента) се насипни материали. Диапазон на измерваната температура от от 0 до 300°С.