Контрол на микроклимат в производствени помещения, ферми, помещения за отглеждане на птици, инкубатори

Контрол на микроклимат в производствени помещения, ферми, помещения за отглеждане на птици, инкубатори

Фирма НИКАТРОН ЕООД предлага изделия и услуги в областта на микроклимат в производствени помещения, ферми, помещения за отглеждане отглеждане на птици, инкубатори и люпилни, и свързани с тях дейности:

1. Универсална Система за регистриране (мониторинг) и управление на плюсови температури в производствени помещения, ферми, помещения за отглеждане отглеждане на птици, инкубатори, люпилни.

Системата се състои от Промишлен контролер, показан в ляво. Последният работи абсолютно автономно и измерва всички технологични величини, температура, влага, фиксира отворена врата и прочие. Свързан е към персонален компютър на който се осъществява непрекъснат запис на технологичните процеси. Последното е илюстрирано на различните екрани, показани по-долу в цифров и непрекъснат аналогов запис. Издават се аварийни сигнали, регистрират се и прочие. Системата е универсална, може да се използва и само за мониторинг, както и се предлага във въриант за управление/мониторинг на микроклимат в халета.

2. Система за мониторинг и контрол на широк кръг термични обекти, плюсови, минусови.

Системата е приложима за редица промишлени обекти, като пещи, сушилни, хладилници, контрол на температурата в складови помещения, контрол на температура на лагери, съхранение на зърно в силози и плоски складове и прочие.

Обхваща десетки контролирани температурни точки.

Архивиране на измерените температури. Задаване на стъпка във времето за архивиране Задаване на аварийни долни и горни граници.

3. Прибор измерване на влагосъдържание на зърно, ядки в поток, на транспортна лента, бункер, на вход и изход на сушилни за зърно:

4. Мобилен контрол на съхранение на зърно в плоски складове.

Мобилността се изразява в това, че при изпразване на склада апаратурата за контрол се премества при желание на друг ползващ се склад. Контрола се извършва чрез потопяеми в зърното термосондисонди. Цифрова визуализация на всяка измервана точка, издаване на аларма.

5. Рехабилитиране на съществуващи системи за термоконтрол.

Например ROBYDOME electronics и други.

6. Структурно окабеляване, изграждане на електрически схеми и ел. табла

Групирани са по функционален и логически замисъл. Всеки елемент, част от тях е надлежно специфициран и присъства трайно на българския пазар. Цялата КИП и А част е компанована в електрическо табло, което се асемблира и доставя завършено от фирмата.

7. Система за управление на хладилни стопанства
Освен основната си функция, да управляват температурата в хладилните камери, Системите ни имат възможност за следене и архивиране на дискретни величини, като отваряне на врата, нерегламентирано влизане в складове и хладилни камери, следене процеса на обезскрежаване, изправност на вентилаторите, фиксиране момента на отпадане на ел. захранване, контрол за наличие на нежелани и опасни концентрации на газ, измерване и контрол на Рн, следене налягане във водопреносната мрежа, издаване на аварийни сигнали и т.н.

8. При производства изискващи поддържане на микроклимат
в ферми, гъбарници, халета за отглеждане на птици, свинарници, складове за съхранение и прочие, предлагаме ви нискостойностно решение (по нататък, за краткост – СИСТЕМА). Системата е изградена на модулен принцип – един блок управлява отделен обект, хале, помещение. Модулите работят асинхронно един спрямо друг, което позволява икономия на енергия при неизползвани в момента помещения, сгради, складове, както и синхронната им работа. Непрекъсната корелация с външните смущаващи параметри – атмосферата.
СИСТЕМАТА е базирана на отделни прибори, които осъществяват алгоритъма на целия процес. Това са терморегулатори, влагомери, таймери и т. н. Те са проблемно ориентирани и чрез настройка, през клавиатурата, на всеки прибор, Потребителят има възможност да променя параметрите, като времеви интервали, влага, температура, алармени нива и прочие. Всички прибори са точно специфицирани и присъстват трайно на българския пазар, така, че Потребителят е облекчен при евентуален ремонт и при желание може да осъществява поддръжката и настройката сам. Предлаганата автоматика представлява едва ли не едно детско „лого”. При това решение, ваш персонал, без особена квалификация може с лекота да осъществява обслужването, например част от приборите влизащи в конфигурацията на СИСТЕМАТА:
Тип на сензора: Капацитивен
Изходен сигнал: 0÷1V
Обхват: 5÷98% r.H.
Точност: ±2.5%r.H. @ 20°C
Време за начално установяване: 2 минути
Размери на сензора: Ø14x150mm
Кабел: 150cm, max 80°C, 2 жила и екранировка
Защита: IP64 (на електрониката)
Работна температура: -20÷80°C (сензор)
-5÷50°C (електроника)
Размери на кутията: 120x80x55mm
Захранване: 12÷24VAC/DC, 1VA
С един или два управляващи изхода. Възможности:
– Регулатор – двупозиционен;
– Избор на режима на работа: Овлажняване/Изсушаване;
– Вход за влагомер 0÷1V / 0÷100% r.H.;
– Показания на дисплея – 1% r.H.;
– Индикация при повреда на датчика;
– Захранване – 12VAC/DC;
– Защита – IP54;

8. Общо структурно проектиране на обект, съоръжение.

Проектирането включва общо логическо изграждане и технологична последователност. Изработване на експлоатационна документация и ръководство на Потребителя, облекчаващ го при експлоатация. Бързо реагиране и откриване източника на евентуално възникнала авария.

9. Калейдоскоп от най-различни сензори (датчици)