Месопреработка и хладилници

Месопреработка и хладилници

Система за мониторинг и управление при месопреработка и хладилни стопанства.
Системи за управление на хладилни стопанства.

Освен основната си функция, да управляват температурата в хладилните камери, Системите ни имат възможност за следене и архивиране на дискретни величини, като отваряне на врата, нерегламентирано влизане в складове и хладилни камери, следене процеса на обезскрежаване, изправност на вентилаторите, фиксиране момента на отпадане на ел. захранване, контрол за наличие на нежелани и опасни концентрации на газ, измерване и контрол на Рн, следене налягане във водопреносната мрежа, издаване на аварийни сигнали и т.н.
Нещо повече, Системите следят и архивират за оставена отворена врата, т.е. загуба на студ и освен това НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО влизане в неработно време!

НИКАТРОН ЕООД изгражда нискостойностнна КИП и А (Контролно Измервателни Прибори и Автоматизация).

Дейността ни е насочена към обслужване на малки и средни предприятия, отделни съоръжения, линии, машини. Освен това рехалибитираме и оптимизираме съществуваща КИП и А част. Изграждането на КИП и А частта е базирано на отделни прибори, които осъществяват алгоритъма на целия производствен процес. Това са терморегулатори, ниворегулатори, честотни регулатори, таймери и т. н. Те са проблемно ориентирани отделни, дискретни, електронни устройства. Към тях има релейна логика за синхронизация на целия производствен процес, блокировки, пуск, аварийно спиране, аларми и т. н. Чрез настройката, през клавиатурата, на всеки прибор, Потребителят има възможност да променя производствените параметри като времеви интервали, скорости, разходи, влага, нива, температура и прочие. Всички прибори са точно специфицирани и присъстват трайно на българския пазар, така, че Потребителят е облекчен при евентуален ремонт и при желание може да осъществява поддръжката и настройката сам. Предлаганата автоматика представлява едва ли не едно детско „лого”. При това решение, ваш персонал, без особена квалификация може с лекота да осъществява обслужването.

Предлагаме ви общо структурно проектиране на обект, съоръжение.

Проектирането включва общо логическо изграждане и технологична последователност. Изработване на експлоатационна документация и ръководство на Потребителя, облекчаващ го при експлоатация. Бързо реагиране и откриване източника на евентуално възникнала авария.

Нискостойностна система за мониторинг и контрол на широк кръг термични обекти, високотемпературни, плюсови, минусови.

Системата е приложима за редица промишлени обекти, като пещи, тунелни, камерни, сушилни, хладилници, контрол на температурата в складови помещения, контрол на температура на лагери, съхранение на зърно в силози и плоски складове и прочие.

Обхваща десетки контролирани температурни точки.

Работи с всички температурни сензори.

Лесно се пренастройва и надгражда.

Контролираната температура се визуализира както на отделните дисплей на контролерите, така и на екрана на монитора в реално време.

Архивиране на измерените температури. Задаване на стъпка във времето за архивиране.

Задаване на аварийни долни и горни граници.

Визуализиране в графичен и табличен вид на измерените стойности.

Други функции съобразно изискванията на потребителя.

Нискостойностна система за мониторинг и контрол сушилня.
Сърцевината на изградената КИП И А част са електрическите схеми, част от проекта.

Групирани са по функционален и логически замисъл. Всеки елемент, част от тях е надлежно специфициран и присъства трайно на българския пазар. Цялата КИП и А част е компанована в електрическо табло, което се асемблира и доставя завършено от фирмата. Схемите са придружени с топологичното разположение на компонентите вътре в таблото с цел бързото им идентифициране при експлоатация.

Калейдоскоп от сензори (датчици) при изграждане на КИП. Част от тях:
Измерване на влага в насипен материал в реално време, в поток, на транспортна лента, бункер и прочие. Отпада дългия лабораторен метод.