Мониторинг и автоматизация при рециклиране на вторични суровини

Мониторинг и автоматизация при рециклиране на вторични суровини

Преработка на твърди битови отпадъци (ТБО)

Предлаганият инженеринг включва проектиране и изграждане на Контролно Измервателна Апаратура и Автоматика (КИП и А) към съществуващи, новоизграждащи се или нуждаещи се от рехабилитация инсталации и поточни линии, както и частична модернизация. Възможен и мониторинг на процесите.
Като пример илюстрираме осъществен проект на система за автоматизация и мониторинг на поточна линия за вторична преработка на PET и PVC амбалаж реализирана в гр. Солун – Гърция. На снимките са показани част от отделните функционални блокове на поточната линия. В съкратено описание системата осъществява:

Пълно синхронизиране работата на отделните функционални блокове на линията, изключване работата на ел. двигателите към даден блок при липса на натоварване с икономия на енергия.

Контролиране работата на ел. двигателите, при претоварване аларма и изключване на двигателя.

Измерваме налягане на водата. При понижено налягане аларма – повреда във водопровода, при повишено налягане пак аларма, евентуална повреда на впръскващите вода дюзи.

Измерваме вибрации със сензор на най-отговорните възли. При завишени вибрации аларма.

Синхронизиране оборотите на двигателите.

Контрол на нива.

Контрол и управление на температурни процеси.

Измерване температура входящ въздух.

Управление подаваното количество вода, измерване количеството на подаваната, корелация с нива.

Контрол температурата на най-важните лагери, аларма.

Контрол на подаваната суровина.

Система за мониторинг и управление при РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАНУЛИ ОТ ПЛАСТМАСА (PP, HDPE и LDPE). По-долу е представен екрана на Операторската Станция (ОС) на Системата с обектно ориентиран графичен човеко-машинен интерфейс (MMI), които се включват в системи за наблюдение, контрол и управление на непрекъснати и дискретни процеси в предприятието.
В областта на термичните процеси, предлагаме Ви нискостойностна система за мониторинг и контрол на широк кръг термични обекти, високотемпературни, плюсови.

Системата е приложима за редица промишлени обекти, като пещи, тунелни, камерни, шахтови, рингови, сушилни, контрол на температурата в складови помещения, контрол на температура на лагери и прочие.

Обхваща десетки контролирани температурни точки.

Работи с всички температурни сензори.

Лесно се пренастройва и надгражда.

Контролираната температура се визуализира както на отделните дисплей на контролерите, така и на екрана на монитора в реално време.

Архивиране на измерените температури. Задаване на стъпка във времето за архивиране.

Задаване на аварийни долни и горни граници.

Визуализиране в графичен и табличен вид на измерените стойности.

Други функции съобразно изискванията на потребителя.

В общ план НИКАТРОН ЕООД изгражда нискостойностна КИП и А (Контролно Измервателни Прибори и Автоматизация) част. Дейността ни е насочена към обслужване на малки и средни предприятия, отделни съоръжения, линии, машини. Освен това рехалибитираме и оптимизираме съществуваща КИП и А част. Изграждането на КИП и А частта е базирано на отделни прибори, които осъществяват алгоритъма на целия производствен процес. Това са терморегулатори, ниворегулатори, честотни регулатори, таймери и т. н. Те са проблемно ориентирани отделни, дискретни, електронни устройства. Към тях има релейна логика за синхронизация на целия производствен процес, блокировки, пуск, аварийно спиране, аларми и т. н. Чрез настройката, през клавиатурата, на всеки прибор, Потребителят има възможност да променя производствените параметри като времеви интервали, скорости, разходи, влага, нива, температура и прочие. Всички прибори са точно специфицирани и присъстват трайно на българския пазар, така, че Потребителят е облекчен при евентуален ремонт и при желание може да осъществява поддръжката и настройката сам. Предлаганата автоматика представлява едва ли не едно детско „лого”. При това решение, ваш персонал, без особена квалификация може с лекота да осъществява обслужването.

Предлагаме ви общо структурно проектиране на обект, съоръжение.

Проектирането включва общо логическо изграждане и технологична последователност. Изработване на експлоатационна документация и ръководство на Потребителя, облекчаващ го при експлоатация. Бързо реагиране и откриване източника на евентуално възникнала авария.

Сърцевината на изградената КИП И А част са електрическите схеми, част от проекта.

Групирани са по функционален и логически замисъл. Всеки елемент, част от тях е надлежно специфициран и присъства трайно на българския пазар. Цялата КИП и А част е компанована в електрическо табло, което се асемблира и доставя завършено от фирмата. Схемите са придружени с топологичното разположение на компонентите вътре в таблото с цел бързото им идентифициране при експлоатация.

Калейдоскоп от сензори (датчици) при изграждане на КИП. Част от тях:
Измерване на влага в насипен материал в реално време, в поток, на транспортна лента, бункер и прочие. Отпада дългия лабораторен метод. За първи път в България!

Нискостойностни сензори и системи за образна диагностика, разпознаване на обект, детайл, сепариране при поточни линии.

Предлагаме ви устройства, камери, за разпознаване на детайл, обект. Особено подходящи при сортиране на поточна линия по визуален критерии годен/негоден или друг, технологично изискуем от ваша страна критерии. Цялостно обучение на камерата съобразно вашите конкретни нужди, изработване на специализирано устройство – електронна и механична част за сепариране. Инсталация на място.

Нов сензор за ниво, не се влияе от образувалата се пяна и натрупвания.

Фабричните настройки по подразбиране правят излишно конфигурирането според средата.
Хигиенен дизайн с концепция за уплътнение, неизискваща поддръжка.
Здрав корпус от неръждаема стомана с лазерно гравирана маркировка за трайна четливост.