Производство на хляб и захарни изделия

Производство на хляб и захарни изделия

Системи за управление и мониторинг на топлинни процеси при производството на хлебни, захарни изделия и производни. Управлeние на тунелни и камерни фурни, микроклимат в помещения за съхранение и прочие.
1. Пълно професионално решение, Система, за цялостен контрол и управление на технологичните процеси на тунелна фурна при изпичане на хлебни и захарни изделия

По-долу е цитиран един конкретен пример – контрол и управление на технологичните процеси на тунелна фурна за изпичане на хлебни изделия от конкретно внедряване.

Системата измерва и управлява температурния процес в по-голям брой температурни точки от обичайната практика и по този начин се постига по-прецизно управление, респк. завишено качество. В компютъра е въведена идеалната температурна крива в пространството за всеки един артикул. На монитора излизат двете температурни криви, идеалната и реалната. Това дава възможност за моментална корекция.

Нещо повече – поради непрекъснатия запис на температурния процес е възможно при смяна на артикула да се извика на монитора на компютъра предишно производство на този артикул, където е имало най-малко брак и да се зададат някогашните параметри. Това се вижда добре от приложения вляво екран на Операторска станция към Системата. Освен това Системата контролира скоростта на лентата на пеща, изправност на сензорите за излизане на лентата встрани, работа на вентилаторите и др.

В крайна сметка при внедряването на една такава Система придобивате:
– занижаване на брака, респк. повишаване на качеството.
– икономия на енергия.
– повишаване на технологичната дисциплина поради непрекъснат запис на всички технологични параметри.
– удовлетворяване изискванията на HACCP поради осъществен контрол и запис на всички критични точки.
– замяна на морално остаряла автоматика и измервателна част.

Системата може да работи и без компютър, само с контролера управляващ процеса.

Като допълнителни възможности Системата може да осигури:
– контрол на консумираната енергия.
– установяване на повредени нагреватели и точния им брой – при ел. пещи.
– безконтактно измерване на температурата на изделията на изхода на пеща.

2. Пълно професионално решение, Система, за цялостен контрол и управление на технологичните процеси на камерна фурна при изпичане на хлебни и захарни изделия

Както е известно, при камерните фурни, за разлика от тунелните, температурните процеси се развиват във времето.
Освен всички параметри, вижда се температурната крива във времето със зелен цвят, основен параметър на този тип пещи, с цикламен цвят пък е насложена идеалната крива.

3. Нискостойностна система за мониторинг и контрол на фурни

Системата е приложима за редица промишлени обекти, като пещи, тунелни, камерни.
Обхваща необходимия брой контролирани температурни точки.
Работи с всички температурни сензори.
Лесно се пренастройва и надгражда.
Контролираната температура се визуализира както на отделните дисплей на контролерите, така и на екрана на монитора в реално време.
Архивиране на измерените температури. Задаване на стъпка във времето за архивиране.
Задаване на аварийни долни и горни граници.
Визуализиране в графичен и табличен вид на измерените стойности.
Други функции съобразно изискванията на потребителя.

4. Нискостойностна система за мониторинг и контрол на сушилня
5. Измерване влагосъдържание на зърно в поток, на транспортна лента

Последователно са показани, монтаж на сензорите за измерване на влага, външния вид на вторичния прибор към тях, дизайн на екрана и запис на влагосъдържанието във времето.

6. Безконтактно измерване ниво на зърно, брашна, ядки, фураж и прочие производни чрез ултразвукови сензори

Самопочистващи се от прах. Подходящи при получаване на купчини или фунии на насипния материал – при пълнене или всмукване. Диапазон на измерване – от 0,3 до 10метра.

7. Изграждане на КИП и А част, ел. табла

Цялата КИП и А част е компанована в електрическо табло, което се асемблира и доставя завършено от фирмата. Схемите са придружени с топологичното разположение на компонентите вътре в таблото с цел бързото им идентифициране при експлоатация. Компонентите в таблото са групирани по функционален и логически замисъл. Всеки елемент, част от тях е надлежно специфициран и присъства трайно на българския пазар.

8. Безконтактно повърхностно измерване температура на статични или движещи (на транспортна лента) се зърно, брашна, ядки, фураж и прочие

Диапазон на измерваната температура от от 0 до 300°С.

9. Предлагаме Ви още:

– Оптимизиране работата и автоматично управление на поточни линии.
– Системи за измерване, архивиране и управление на микроклимата в сухи темперирани складове, минусови и нулеви зали.
– Консултация и доставка на регулатори и индикатори на температура, ниво, влажност, налягане, концентрация на газове и други.
– Рехабилитиране КИП и А частта на машини и съоръжения.