Стендови изпитания на произведена продукция

Стендови изпитания на произведена продукция

Изработка на проблемно-ориентирани стендове свързани с измерване и окачествяване на произвеждани изделия при следните случаи:

изпитания на изделията на конвейр (в поток)

извадкови изпитания (на случайно избрани изделия от произведена серия, поръчка и т.н.) на стенд

измервания в различни междинни етапи на производствения цикъл и сортиране по критерии

лабораторни измервания и изпитания по време на развой и т.н.

Измерванията и изпитанията се осъществяват от специализирани контролери съобразно конкретното приложение. Възможност за съхранение на измерените величини в самия контролер, моментално окачествяване на изделието: годен/негоден. Тъй като контролерите ни разполагат с връзка към персонален компютър, разполага се с апарат за дълговремено архивиране и анализиране на изпитателно-окачествителния процес. В този смисъл, предлаганата проблемно ориентирана апаратура, спомага за:

– При производствения процес, е изключен субективния фактор. Изпитанието става по алгоритъм съобразно съществуващи нормативни или ведомствени документи.

– При изпитания в развойни лаборатории, като може да се извършва практически всякаква допълнителна обработка на записаната информацията на компютър.

Нискостойностни сензори и системи за образна диагностика, разпознаване на обект, детайл, сепариране при поточни линии.

Предлагаме устройства, камери, за разпознаване на детайл, обект. Особено подходящи при сортиране на поточна линия по визуален критерии годен/негоден или друг, технологично изискуем.. Цялостно обучение на камерата съобразно конкретни нужди, изработване на специализирано устройство – електронна и механична част за сепариране. Инсталация на място.

Калейдоскоп от сензори (датчици) при изграждане на КИП и А. Част от тях:

Безконтактно повърхностно измерване температура на статични или движещи (на транспортна лента) обекти. Диапазон на измерваната температура от от 0 до 300°С.

Нискостойностни сензори и системи за образна диагностика, разпознаване на обект, детайл, сепариране при поточни линии.

Предлагаме устройства, камери, за разпознаване на детайл, обект. Особено подходящи при сортиране на поточна линия по визуален критерии годен/негоден или друг, технологично изискуем.. Цялостно обучение на камерата съобразно конкретни нужди, изработване на специализирано устройство – електронна и механична част за сепариране. Инсталация на място.